RODO

Klauzula informacyjna Polish Hospitality Group sp. z  o.o. sp.k. - APARTAMENTY

1. Administrator danych osobowych: Polish Hospitality Group sp. z  o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 44, 30-017 Kraków, KRS: 0000522508, NIP: 9452062777 REGON: 120295927

2. Cele i podstawy przetwarzania:

  • W celu wykonania umowy najmu apartamentu, co stanowi realizację umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  • W celu rezerwacji apartamentu, co stanowi czynności poprzedzające zawarcie umowy wykonane na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  • W celu dokonania rozliczenia w związku z rezerwacją i korzystaniem z apartamentu, co stanowi realizację umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust..1 lit. b RODO),
  • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa z art. 6 ust..1 lit. f RODO),
  • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa z art. 6 ust..1 lit. f RODO)

3. Kategorie przetwarzanych danych:

Podstawowe dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, numer karty kredytowej, numer rachunku bankowego, numer NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z których usług korzysta Administrator danych osobowych przy przetwarzaniu danych – firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy obsługujące system rezerwacyjny.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Okres przechowywania danych:
Dane osobowe stanowiące podstawowe dane kontaktowe Administrator danych przechowuje dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez Administratora danych osobowych (najem pokoi hotelowych, rezerwacje w restauracjach) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, lub do czasu, aż Administrator sam ustali, że dane osobowe są nieaktualne.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:
Osoba, która pozostawiła swoje dane osobowe, ma prawo do:
a) Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
b) Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jej dane osobowe, może żądać ich usunięcia.
d) Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
e) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

  • Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.
  • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Osoba, której dane dotyczą, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu.
h) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.
W celu wykonania swoich praw, osoba, której dane dotyczą powinna złożyć stosowne żądanie do Administratora danych osobowych na adres email: daneosobowekontakt@rynek44.pl

8. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie danych osobowych jest konieczne ze względu na prawidłową realizację usług świadczonych przez Administratora danych osobowych. Brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług Administratora danych osobowych.

9. Informacja o możliwości wycofania zgody:
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Administrator informuje, że zgoda może być w każdym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.